ลงโฆษณาและบริการสื่อออนไลน์

   

บริษัท บลิส ทเวนตี้ จำกัด
102 ซ.เจริญนคร 60 ถ.เจริญนคร สำเหร่ ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
Email : 108seodesign@gmail.com เลขผู้เสียภาษี 0105559120391

ใบสั่งลงโฆษณาและบริการสื่อออนไลน์
ADVERTISING AND ONLINE SERVICES CONTRACT

รูปภาพ Banner
Business name /ชื่อบริษัท*
Address/ที่อยู่*
Tel*
Fax
Mobile
Line id
Facebook
Youtube
Twitter
Instagram
E-mail*
Website
Business Description/รายละเอียดสินค้าและบริการ :
อัตราค่าบริการ (บาท/ปี) :

Ad Link : https://www.108seodesign.com/

Website* : https://www.
Keywords (ใส่ comma , คั่น เพื่อแบ่งคำ) :
อนุมัติโดย* :
ชื่อพนักงานขาย/เก็บเงิน :
ตำแหน่ง* :
Agent Code :
Payment/ช่องทางการชำระเงิน :
Cash/เงินสด
Bank Transfer/โอนเข้าบริษัท(แนบหลักฐานการโอน)

Payment Slip/หลักฐานการโอนเงิน:


Other Documents/เอกสารอื่นๆ ระบุ:

หมายเหตุ : เลขบัญชีสำหรับชำระเงินค่าบริการ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัท บลิส ทเวนตี้ จำกัด สาขาริเวอร์ไซต์ พลาซ่าเจริญนคร เลขที่บัญชี 016-3-61935-0 กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงินพร้อมการสมัครหน้าเว็บไซต์
                 

ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ