Terms & Conditions

เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการของ 108seodesign

 

ข้อตกลงนี้ใช้บังคับระหว่าง บริษัท บลิส ทเวนตี้ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท")  กับผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ") โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1. การลงข้อมูลในเว็บไซต์ครั้งแรก บริษัทจะเป็นผู้ลงข้อมูลเว็บไซต์ให้ โดยรูปภาพและข้อความต่างๆ จะลงตามที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ส่งมอบให้ ทุกๆช่องทาง เช่น ช่องทาง Line , E-mail , เอกสาร หรืออื่นๆ เมื่อลงข้อมูลครบจะเปิดออนไลน์ทุกช่องทางตามเงื่อนไขหรือตามตกลง และบริษัทจะส่ง Username และ Password กับผู้ใช้บริการ  สำหรับแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มลดข้อมูลได้เอง หรือผู้ใช้บริการจะให้บุคคลอื่นปรับปรุงให้ก็ได้

2.ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือ เพิ่มเติมข้อในเว็บไซต์ ให้เป็นไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งต้องไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

2.1. ลงข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเว็บไซต์ที่นำเสนอสิ่งผิดกฎหมาย, ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์ทางปัญญาของผู้อื่น , การลอกเลียนแบบหรือใช้ข้อมูลผู้อื่นก่อให้เกิดความเสียหาย , การพนัน , ผิดศีลธรรมหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในที่นี้รวมถึงสื่อลามกอนาจาร การทำให้ผู้อื่นเสียหาย รวมถึงการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ลักษณะเช่นนี้ด้วย

2.2. เป็นแหล่งเผยแพร่รูปภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการตัดต่อหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่จะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย

2.3. ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และการ ละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

2.4. ใช้เว็บไซต์เป็นแหล่งทำกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือทำให้เกิด ความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ

2.5. ให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ , ละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือ ละเมิดทรัพย์/สิทธิทางปัญญาทุกชนิด

2.6. เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ

           หากทางบริษัทตรวจพบ หรือเกิดการร้องเรียน หรือรายงานใดๆ จากผู้เสียหาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกสัญญาและปิดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนเงิน ดังนั้นทั้งข้อมูลและรูปภาพหรือ VDO ต่างๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์ หากมีการละเมิดข้อห้ามใดๆ ทั้งทางกฎหมาย หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีการโฆษณาอวดอ้างเกินจริง หรือการหลอกลวงใดๆทุกการช่องทาง ทุกการกระทำ บริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

3.บริษัทมีสิทธิ์ระงับการให้บริการชั่วคราวได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้

3.1.ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตายหรือผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคลเลิกกิจการ หรือผู้ใช้บริการถูกศาลมีคำสั่งยึดหรือ อายัดทรัพย์หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

3.2.เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่บริษัท

3.3.ผู้ใช้บริการใช้เอกสารหรือข้อมูลปลอมในการขอใช้บริการ

3.4.ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกว่าวันครบกำหนดชำระหนี้ที่ระบุในใบแจ้งหนี้

3.5.บริษัทมีเหตุที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการ

4.ในระหว่างระงับการให้บริการชั่วคราว บริษัทมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการตามข้อตกลง

 

.......... ขอแสดงความนับถืออย่างสูง ..........

สินค้าแนะนำ

ดูหน้าเว็บเหมือนบนคอมพิวเตอร์
ดูหน้าเว็บบนมือถือ